اهل ایمان را ولی یزدان بود

اهل ایمان را ولی یزدان بود

برای مشاهده متن بر روی ادامه(More) کلیک کنید

 

 
نیست جز یکتا خدای مهربان
خالقی یا شافعی در دو جهان

نیست جز آن خالق ملک وجود
دیگری را لایق ذکر و سجود

زنده جاوید عالم اوست اوست
با بدان دشمن بود با دوست دوست

آن چنان عشقش به جان آمیخته
گوییا در آب شکر ریخته

اوست آگه بر همه سر نهان
همچنان کاگه بود بر هر عیان *

در کتاب آورد رحمان مجید
جمله اسرار ایمان ای حمید

این کتاب حق کتابی جامع است
از برای رهروان خاشع است

او تو را ام الکتابی داده است
آفتابی در رهت بنهاده است **

این کلید گنج دنیا و بهشت
رهنمای مردم نیکو سرشت

هم بخوان و هم تدبر کن در آن
چون که فهمیدی عمل میکن بآن

اهل ایمان را عمل باید نکو
گفتن و خواندن کجا مقبول او

قدر خود را در جهان نیکو بدان
تا نباشی همره و یار بدان

ره چو بنمودت خدا زان ره برو
سوی مقصد هرگز از بیره مرو

رشد یابی گر سوی دلبر شوی
ظلمت شب را تو پرده در شوی

چشم جان چون سوی آن درگه کنی
جان خود را زنده و آگه کنی

عشق او را در دلت چون کاشتی
جهل و شهوت از میان برداشتی

اهل ایمان را ولی یزدان بود
اهل طغیان را ولی شیطان شود

گر شوی از اهل ایمان ای ندیم
یاور و همراه باشد آن رحیم

بی عمل منشین و بی توشه مباش
بهر فردایی دگر آماده باش.

با الهام از آیات شماره ۲۵۵-۲۵۶,۲۵۷
سوره مبارکه بقره ( آیت الکرسی )
دکتر حمید تبریزچی دیماه ۱۳۸۹
*استقبال آقای دکتر علیرضا اطمینان از شعر بنده.
**استقبال آقای دکتر سعید رجایی خراسانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید